Statut Fundacji Wspierania Ochrony Zdrowia Psychicznego – Zdepresjonowani.pl

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Fundacja Wspierania Ochrony Zdrowia Psychicznego – Zdepresjonowani.pl, zwana dalej Fundacją, Ustanowiona przez Mateusza Rodaka zwanego dalej Fundatorem, oświadczeniem złożonym w formie aktu notarialnego w dniu pierwszego września dwa tysiące dwudziestego roku (01.09.2020), sporządzonym przez notariusza Annę Olejnik-Kowal, prowadzącego kancelarie notarialną w Kocmyrzowie, przy ulicy Granicznej nr 2, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1491 oraz z 2020 r. poz. 695 i 1086 z poźn. zm.) oraz postanowień niniejszego statutu.
 2. Fundacja posiada osobowość prawną.
 3. Fundacja prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. 2003 nr 96 poz. 873 z poźn. zm.), na zasadach określonych w tej ustawie oraz po spełnieniu wymagań tamże określonych.

§ 2

Siedzibą fundacji jest Kocmyrzów.

§ 3

Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.

§ 4

Fundacja działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagranicą.

§ 5

 1. Fundacja może tworzyć oddziały.
 2. Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku, cały uzyskany przez siebie dochód, tj. nadwyżkę przychodów nad kosztami, przeznaczać będzie na prowadzenie swojej działalności statutowej.
 3. Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów fundacji.
 4. Fundator może być członkiem zarządu lub rady fundacji.

§ 6

 1. Nadzór nad Fundacją co do zgodności jej działalności z przepisami prawa i Statutem oraz celami dla jakich została ustanowiona, sprawuje Minister Zdrowia.
 2. Nadzór nad Fundacją jako organizacją pożytku publicznego, w zakresie przewidzianym ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. 2003 nr 96 poz. 873 z poźn. zm.) sprawuje Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego.

Rozdział II
Cele i zasady działania Fundacji

§ 7

 1. Fundacja została powołana w celu podnoszenia jakości opieki psychiatrycznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, wspierania profilaktyki zdrowia psychicznego, wspierania rozwoju świadomości społecznej w temacie chorób i zaburzeń psychicznych, strzeżenia praw osób dotkniętych zaburzeniami psychicznymi, wspierania badań z zakresu psychiatrii, neurologii oraz psychologi, a także wspierania osób dotkniętych chorobami i zaburzeniami z zakresu psychiatrii oraz neurologii.
 2. Fundacja prowadzi swoją działalność statutową na rzecz ogółu społeczności.

§ 8

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. inicjowanie i uczestnictwo w debacie publicznej na wżne społecznie kwestie związane z celami Fundacji;
 2. upowszechnianie informacji na temat istniejących metod leczenia chorób i zaburzeń psychicznych, jak również edukowanie z zakresu tematów związanych z celami Fundacji, poprzez prowadzenie portalu internetowego pod nazwą Zdepresjonowani.pl;
 3. działalność na rzecz ochrony praw pacjenta;
 4. przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób z zaburzeniami psychicznymi;
 5. wspieranie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
 6. wspieranie placówek medycznych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. udzielanie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;
 8. w zakresie przewidzianym stosownymi regulacjami prawnymi powodowanie wszczęcia postępowań i reprezentowanie jednostek przed krajowymi i międzynarodowymi organami sądowymi, administracyjnymi i społecznymi, a także wstępowanie do tych postępowań w charakterze przedstawiciela społecznego oraz podejmowanie innych działań prawnych mających na celu ochronę praw człowieka lub obywatela albo dobrego imienia Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 9

Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

Rozdział III
Majątek i dochody Fundacji

§ 10

 1. Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie 5.000,- zł (słownie: pięć tysięcy złotych) oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości oraz prawa nabyte przez Fundację w toku jej działania.
 2. Realizacja celów Fundacji finansowana jest z Funduszu Założycielskiego oraz z dochodów uzyskanych przez Fundację, na zasadach przewidzianych w niniejszym Statucie.
 3. Dochody Fundacji pochodzą z:
  1. krajowych i zagranicznych darowizn, spadków, zapisów,
  2. dotacji, datków, subwencji osób prawnych,
  3. dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego,
  4. dochodów ze zbiórek publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych,

§ 11

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

§ 12

 1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Fundacja odpowiada całym swoim majątkiem za swoje zobowiązania.
 3. Fundacja nie może:
  a) udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;
  b) przekazywać swojego majątku na rzecz swoich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
  c) wykorzystywać majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego;
  d) dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą jej członkowie, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział IV
Organy Fundacji

§ 13

 1. Organami Fundacji są:
  a) Zarząd Fundacji;
  b) Rada Fundacji;
 2. Uchwały organów Fundacji zapadają bezwzględną większością głosów oddanych w obecności co najmniej połowy członków, chyba że niniejszy Statut przewiduje inny sposób podjęcia uchwały.

Rozdział V
Rada Fundacji

§ 14

 1. Rada Fundacji jest organem kontroli i nadzoru, odrębnym od organu zarządzającego i nie podlegającym mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru.
 2. Do kompetencji Rady Fundacji należy:
  a) wytyczanie głównych kierunków działania Fundacji,
  b) zatwierdzanie opracowanych przez Zarząd programów działania Fundacji,
  c) ustalanie kierunkowych wytycznych dla Zarządu, co do sposobu rozdziału zgromadzonych środków,
  d) ocena prawidłowości wykorzystania majątku i środków finansowych Fundacji,
  e) rozpatrzenie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji,
  f) udzielanie członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków;
  g) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji,
  h) zawieranie umów z członkami Zarządu Fundacji,
  i) ustalanie wynagrodzeń członków Zarządu oraz wytycznych co do wysokości wynagrodzeń innych osób działających na rzecz Fundacji,
  j) uchwalanie zmian Statutu Fundacji,
  k) uchwalanie regulaminu Rady Fundacji i zatwierdzanie regulaminu Zarządu uchwalonego przez Zarząd,
  l) podejmowanie uchwał o połączeniu lub likwidacji Fundacji oraz o utworzeniu oddziału Fundacji,
  m) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd,
  n) dokonywanie zmian osobowych w jej składzie, w trybie przewidzianym w § 17 pkt b) oraz § 19 Statutu.

§ 15

 1. Rada Fundacji składa się z 3 do 10 członków.
 2. Pierwszy skład Rady Fundacji w liczbie trojga członków zostaje ustalony przez Fundatora w drodze uchwały powołania członków Rady Fundacji podpisanej przez Fundatora.
 3. Członkowie Rady Fundacji zostają powołani na czas nieokreślony.
 4. Członkowie Rady Fundacji mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji jedynie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

§ 16

Pracami Rady Fundacji kieruje Przewodniczący Rady Fundacji, a pod jego nieobecność Wiceprzewodniczący Rady, który reprezentuje Radę na zewnątrz. W wypadkach, o których mowa w § 14 ust. 2 pkt h) Statutu, oświadczenie woli w imieniu Fundacji składa jednoosobowo Przewodniczący Rady Fundacji lub w jego zastępstwie Wiceprzewodniczący.

§ 17

Ustanie członkostwa w Radzie Fundacji następuje z chwilą:
a) złożenia rezygnacji z pełnienia tej funkcji;
b) otrzymania oświadczenia o wykluczeniu z członkostwa w Radzie, podpisanego przez wszystkich jej członków;
c) śmierci osoby pełniącej tę funkcję;
d) uprawomocnienia się wyroku skazującego w wypadkach, o których mowa w § 18 Statutu;
e) Odwołania przez Fundatora.

§ 18

Członkowie Rady Fundacji nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 19

 1. Rada Fundacji w razie potrzeby może powoływać w jej skład nowych członków, przy poszanowaniu postanowień § 15 ust. 1 i 3 oraz § 18 Statutu. Powołanie następuje w formie uchwały powziętej w głosowaniu tajnym, przy obecności co najmniej trzech czwartych członków Rady.
 2. Rada Fundacji, przed powołaniem nowych jej członków, odbierze od kandydatów oświadczenia o spełnianiu przez te osoby warunków, o których mowa w § 18 Statutu. Po powołaniu członków Rady Fundacji złożone przez nich oświadczenia zostaną przekazane Zarządowi Fundacji.
 3. Rada Fundacji wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady oraz Wiceprzewodniczącego Rady w wypadku ustania członkostwa w Radzie osób dotychczas pełniących te funkcje. Pierwszego Przewodniczącego Rady oraz Wiceprzewodniczącego Rady powołują Fundatorzy w trybie przewidzianym w § 15 ust. 2 Statutu.

Rozdział VI
Zarząd Fundacji

§ 20

 1. Zarząd Fundacji składa się z od jednej do pięciu osób powoływanych i odwoływanych przez Radę Fundacji w głosowaniu tajnym, z zastrzeżeniem, że pierwszy Zarząd zostaje powołany przez Fundatora w drodze uchwały powołania członków zarządu podpisanej przez Fundatora. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 2. Na czele Zarządu Fundacji stoi Prezes Zarządu wybierany przez Radę Fundacji w głosowaniu tajnym. Pierwszego Prezesa Zarządu powołuje Fundator w trybie przewidzianym w § 20 ust. 1.
 3. Kadencja Zarządu trwa 5 (pięć) lat.
 4. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą:
  a) upływu kadencji;
  b) złożenia rezygnacji z pełnienia tej funkcji;
  c) śmierci osoby pełniącej tę funkcję;
  d) odwołania przez Radę Fundacji;
  e) uprawomocnienia się wyroku skazującego w wypadkach, o których mowa w ust. 1 zd. 2 powyżej;
  f) Odwołania przez Fundatora.

§ 21

1. Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością i reprezentuje Fundację na zewnątrz.
2. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji upoważniony jest każdy członek Zarządu działający jednoosobowo.

§ 22

Do kompetencji Zarządu Fundacji należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone do kompetencji Rady Fundacji, a w szczególności:

 1. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji oraz reprezentowanie jej na zewnątrz,
 2. zarządzanie majątkiem i funduszami Fundacji,
 3. ustalanie wielkości zatrudnienia,
 4. w ramach wytycznych Rady Fundacji ustalanie zasad wynagradzania, wielkości środków na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji oraz osób współpracujących z Fundacją na podstawie umów cywilnoprawnych,
 5. uchwalanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji w oparciu o założenia uchwalone przez Radę Fundacji,
 6. realizacja programów działania Fundacji,
 7. sporządzanie sprawozdania finansowego Fundacji i rocznego sprawozdania merytorycznego z działalności Fundacji, a następnie przedkładanie ich w terminie do 30 czerwca roku następnego do rozpatrzenia przez Radę Fundacji,
 8. uchwalanie regulaminów i aktów wewnętrznych nie przewidzianych Statutem do kompetencji Rady Fundacji,
 9. wstępowanie z wnioskami w sprawie zmian w Statucie, połączenia, utworzenia oddziału Fundacji lub likwidacji Fundacji,
 10. podejmowanie wszelkich innych działań i czynności, nie zastrzeżonych do kompetencji Rady Fundacji.

§ 23

Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy i otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnienia swoich funkcji.

Rozdział VII
Tworzenie oddziałów, połączenie Fundacji

§ 24

 1. Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może tworzyć oddziały.
 2. Decyzję w przedmiocie utworzenia oddziału podejmuje Rada Fundacji na wniosek Zarządu.

§ 25

 1. Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją.
 2. Połączenie nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
 3. Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Rada Fundacji w drodze uchwały podjętej większością trzech czwartych głosów oddanych, przy obecności co najmniej trzech czwartych członków Rady, na wniosek Zarządu lub z własnej inicjatywy.

Rozdział VIII
Rozwiązanie i likwidacja Fundacji

§ 26

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania środków finansowych i majątku w stopniu uniemożliwiającym realizację jej celów.
 2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji w drodze uchwały podjętej większością trzech czwartych głosów, przy obecności co najmniej trzech czwartych członków Rady, na wniosek Zarządu lub z własnej inicjatywy.
 3. Z chwilą otwarcia likwidacji członkowie Zarządu stają się likwidatorami.
 4. Likwidatorzy podejmują wszelkie czynności niezbędne dla zakończenia działalności Fundacji. Do ich działalności stosuje się odpowiednio postanowienia Statutu dotyczące Zarządu Fundacji.
 5. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się organizacjom pożytku publicznego wskazanym przez Radę Fundacji, których działalność odpowiada celom Fundacji.

Rozdział IX
Zmiany statutu

§ 27

 1. Zmian w Statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji z własnej inicjatywy lub na wniosek Fundatora lub Zarządu Fundacji.
 2. Zmiany Statutu nie mogą ograniczać celów, dla których Fundacja została ustanowiona, określonych w akcie o ustanowieniu Fundacji.

Rozdział X
Postanowienia Końcowe

§ 28

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

Kocmyrzów, dnia 2 września 2020 r.

Fundator:
Mateusz Rodak

Podziel się

Komentowanie wyłączone