Nowe badania sugerują, że przeciwpsychotyczny lurazydon (Latuda, Sunovion Pharmaceuticals, Inc) ma długofalową skuteczność w leczeniu zaburzeń dwubiegunowych u dzieci i młodzieży.

Problem zaburzeń dwubiegunowych w pediatrii

W badaniu brali udział pacjenci w wieku od 10 do 17 lat cierpiący z powodu zaburzeń dwubiegunowych. W trakcie leczenia lurazydonem przez okres do dwóch lat, zaobserwowano u nich ciągła poprawę w zakresie objawów depresyjnych a nawet trwała remisję choroby.

Współautorka badania Dr. Manpreet K. Singh dyrektor „Programu badań nad zaburzeniami nastroju u pacjentów pediatrycznych na uniwersytecie Stanford” zauważyła, że pojawienie się zaburzeń dwubiegunowych w młodym wieku jest dość powszechne. Wśród pacjentów pediatrycznych odsetek ten wynosi 1,8%, jednak ze względu na ich wiek dysponujemy bardzo ograniczoną możliwością leczenia faz depresyjnych.

Wielu młodych ludzi, u których występują objawy depresyjne w następstwie epizodów maniakalnych, doświadcza powrotu choroby nawet po odbyciu zintensyfikowanego leczenia. Powoduje to że dzieci mogą przyjmować leki przez bardzo długi czas, co wymusza na nas dokładniejsze przebadanie wpływu jaki leki wywierają na młodych pacjentów.

Odkrycia zostały zaprezentowane na dorocznym spotkaniu wirtualnego American Society of Clinical Psychopharmacology (ASCP) 2020.

Długoterminowy efekt

Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków zatwierdziła lurazydon jako monoterapię zaburzeń dwubiegunowych u dzieci i młodzieży w 2018 r. Celem obecnego badania była ocena długoterminowej skuteczności leku w uzyskiwaniu odpowiedzi lub remisji w tej populacji.

W sumie w badaniu wzięło udział 305 młodych pacjentów, którym podawany był lurazydon lub placebo przez okres pierwszych 6 tygodni. Następnie rozpoczęto dwu letni okres badania rozszerzonego w którym pacjenci przyjmowali lurazydon w dawkach od 20 do 80 mg na dobę.

Z tej grupy 195 dzieci ukończyło 52 tygodnie leczenia, a 93 ukończyło 104 tygodnie leczenia.
Skuteczność mierzono za pomocą Skali oceny depresji u dzieci, (CDRS-R) i skali oceny nastroju w chorobie dwubiegunowej (CGI-BP-S).

Funkcjonowanie oceniono za pomocą skali globalnej oceny dzieci (CGAS). W tej skali wynik 70 lub wyższy wskazuje na brak klinicznie znaczących zaburzeń czynnościowych.

Znaczna poprawa wystąpiła u 61,3% pacjentów których leczenie trwało 52 tygodnie i 75,6% pacjentów leczonych przez 104 tygodnie. Natomiast całkowita brak objawów choroby (70+) wystąpił u 53,8% pacjentów z grupy 52 tygodni i 73,8% pacjentów z grupy 104 tygodni.

Podziel się

Komentowanie wyłączone